Quy Định điều khoản thanh toán

  Điều khoản thanh toán
1 Trên cơ sở các Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận hàng và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trong vòng tối đa 10 (mười) ngày Công ty Cương Thư phát hành Hóa đơn cho toàn bộ giá trị các lô hàng đã giao và gửi cho Bên mua sau khi nhận được Hóa đơn có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên Hóa đơn. Trong trường hợp có khiếu nại về thông tin của Hóa đơn thì Bên mua phản hồi với Công ty Cương Thư chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất Hóa đơn để hai Bên phối hợp giải quyết. Vượt quá thời gian nêu trên được coi như Bên mua thống nhất với thông tin trên Hóa đơn do Công ty Cương Thư xuất.
2 Tùy từng đơn hàng phát sinh, Công ty Cương Thư và Bên mua sẽ thống nhất phương thức thanh toán cụ thể, theo đó có các phương thức thanh toán như sau:
2.1 Thanh toán chậm theo hạn mức tín chấp

Bên mua thanh toán cho Công ty Cương Thư toàn bộ trị giá hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn.

Hạn mức công nợ tối đa Công ty Cương Thư cho phép Bên mua trong Hợp đồng nguyên tắc hoặc thể hiện cụ thể trong từng Phụ lục Hợp đồng. Tại mọi thời điểm, Công ty Cương Thư có quyền xem xét điều chỉnh hạn mức nợ đối với Bên mua và thông báo tới Bên mua bằng văn bản. Trường hợp số dư nợ của Bên mua vượt quá hạn mức công nợ cho phép trên hoặc Bên mua không thực hiện thanh toán đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng này thì Công ty Cương Thư có quyền đơn phương ngừng cung cấp hàng cho Bên mua tại bất kỳ thời điểm nào.

2.2 Thanh toán chậm theo hạn mức Thư bảo lãnh
i)  Bên mua thanh toán cho Công ty Cương Thư toàn bộ trị giá hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn.
ii) Sau khi ký kết Hợp đồng, Bên mua có trách nhiệm cung cấp cho Công ty Cương Thư bản gốc Thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Ngân hàng nơi Bên mua mở tài khoản, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Bên mua theo quy định của Hợp đồng này. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm toàn bộ nợ gốc và tiền lãi phát sinh từ Hợp đồng. Số tiền bảo lãnh do hai bên thỏa thuận.

Bên mua có trách nhiệm đảm bảo về tính pháp lý Thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng và phải được Công ty Cương Thư chấp nhận nội dung Thư bảo lãnh trước khi Ngân hàng phát hành.

iii) Hạn mức tối đa cho phép trong Hợp đồng tương ứng với tổng số tiền được bảo lãnh thanh toán. Trong trường hợp Bên mua yêu cầu cung cấp khối lượng hàng với giá trị vượt quá số tiền trong Thư bảo lãnh, Bên mua có trách nhiệm cung cấp Thư bảo bãnh sửa đổi, theo đó bổ sung giá trị bảo lãnh cho khối lượng hàng được cấp thêm theo yêu cầu của Bên mua trước khi Công ty Cương Thư giao hàng.
iv)    Trong trường hợp trước 10 ngày thư Bảo lãnh thanh toán hết hạn, Công ty Cương Thư có quyền yêu cầu ngân hàng bảo lãnh Bên mua thanh toán  trực tiếp cho Công ty Cương Thư đối với các khoản nợ đến hạn và cả khoản nợ chưa đến hạn (khoản nợ chưa đến hạn được coi như đã đến hạn thanh toán).

Trường hợp Bên mua muốn gia hạn thời gian thư bảo lãnh, Bên mua phải cung cấp cho Công ty Cương Thư thư Bảo lãnh đã được gia hạn trước thời gian 10 ngày làm việc thư bảo lãnh trước đó hết hạn.

2.3 Thanh toán tiền trước khi nhận hàng
i) Bên mua thanh toán cho Công ty Cương Thư toàn bộ trị giá hóa đơn/ đơn hàng trước khi Công ty Cương Thư xuất kho hàng đi giao cho Bên mua.
ii) Trường hợp Bên mua thanh toán chậm hơn thời hạn quy định tại điểm 2 nêu trên thì Bên mua phải thanh toán cho Công ty Cương Thư mức lãi suất chậm thanh toán kể từ ngày Bên mua vi phạm thời hạn thanh toán cho tới ngày Bên mua thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho Công ty Cương Thư.
iii) Hình thức thanh toán bao gồm tiền mặt/chuyển khoản hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
iv)

 

Định kỳ Công ty Cương Thư gửi cho Bên mua đối chiếu công nợ và Bên mua có trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận số liệu. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty Cương Thư gửi đối chiếu công nợ mà không nhận được bất cứ sự phản hồi nào của Bên mua thì được coi như hai Bên đã thống nhất số liệu công nợ và làm cơ sở để xác định quyền, nghĩa vụ thanh toán của các Bên.
vi) Việc hạch toán các khoản thanh toán của Bên mua cho Công ty Cương Thư, áp dụng cho tất cả các hợp đồng đang thực hiện giữa hai bên, sẽ tự động theo nguyên tắc hạch toán khấu trừ vào hóa đơn có nghĩa vụ thanh toán đến trước trừ khi có thông báo bằng văn bản của Công ty Cương Thư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0904517828